Produkter    
Kundvagn
Din kundvagn är tom.
Köpvillkor Kundtjänst
Ventilationsguide - Fakta om ditt inomhusklimat Skriv ut E-post

Investera i din hälsa

I moderna, täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och komfortabel boende.

En tillräcklig ventilation avlägsnar lukter, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterialet samt förebygger fuktrelaterade mögel och rötskador.Små barn är ännu känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är. De har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Allergier som kan sätta livslånga spår. Med en kontinuerlig ventilation i ditt hus kan du andas en renare och friskare luft som ger dig möjligheten att behålla din och dina barns hälsa

Enligt BBR's normer skall ett hus ventileras med ett flöde enligt följade:
0,35 x husarean (liter/sekund). Detta motsvara ca 0,5 luftomsättningar/timme.

En ekonomisk lösning

Ventilation förbrukar ca 30% av värmeenergin i ett normalt isolerat, normventilerat bostadshus utan återvinning. En stor del av denna värmeenergi går att återföra med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Hur vet man då att huset man bor i har för dålig ventilation?

De flesta småhus är idag nästan lufttäta eftersom de har plastfolie i både väggar och tak. Om du bor i ett hus som är tätt och välisolerat kan dålig lukt, igenimmade fönster men även allergiproblem och hudirritationer vara tecken på att ditt hus behöver bättre ventilation.

Vad skall man göra för att få bättre och renare luft i sitt hus?

Den självdragsventilation som finns i ditt hus bygger på temperaturskillnaderna i luften. Är det då för liten skillnad mellan innetemperatur och utetemperatur blir ventilationen alldeles för låg, vilket medför att luften blir sämre och skador som fukt och mögel kan uppstår. På vintern då det oftast är stora skillnader i temperaturer blir det för mycket ventilation och värdefull värme försvinner ut. Genom att installera någon form av ventilation med värmeåtervinning får du inte bara ett bättre flöde på luften i ditt hus året om, utan du kommer också att kunna behålla upp till 75% av värmen i den luft som vädras ut.

Vilket alternativ är bäst för just mitt hus?

Vi kan ge dig goda råd om vad som är bäst för ditt hus. Det finns många olika typer av ventilationsaggregat och olika sätt att montera dem på. Kontakta någon av våra tekniker så hjälper vi dig med förslag.

Kan man installera ventilationen själv eller behöver man hjälp?

Vi kan i vissa distrikt göra hela installationsbiten åt dig. Vill du däremot göra det på egen hand kan vi erbjuda dig hjälp med de mest besvärliga momenten i installationen. Du kan också göra installationen helt själv genom att följa våra lättlästa ritningar och monteringsanvisningar som följer med det material du beställt av oss. Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov.


Olika typer av bostadsventilation för småhus

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation som var det rådande systemet i hus byggda fram till 1975, och även långt efter detta bygger på att luften ”termiskt” evakueras ur huset. Den varmare luften som är lättare än den kalla stiger uppåt och ut genom frånluftskanalerna. Här installerades i de flesta fallen en separat vertikal ventilationstrumma från respektive våtutrymme för att uppnå bästa effekten. Effektiviteten varierar mycket kraftigt då temperaturskillnaderna mellan ute/inne-luft är olika under årstiderna. Varma sommardagar blir ventilationsflödet nästan 0 och kalla vinterdagar överventileras huset vilket bidrar till höga energikostnader. Vanligt var också att ventilationskanalerna placerades i schaktet för rökröret eller murstocken från pannan för att på så vis få kraftigare effekt vilket medförde ännu större luftflöde vintertid och ytterligare högre energi-kostnad.

Installation av värmepump eller fjärrvärme i hus med S-ventilation

Idag installeras fjärrvärme eller ytjord-/bergvärmepumpar i i mycket stor omfattning i hus med självdragsventilation vilket medför att drivkraften från det varma rökröret eller murstocken försvinner helt och ventilationsflödet blir undermåligt. Detta ger givetvis en kraftigt reducerad energikostnad men husets inomhuskomfort försämras väsentligt och problem med för höga fukthalter, allergi, mögel etc ger garanterat ett framtida problem.

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Efter 1975 och framåt blev det allt mer vanligt att enbostadshusen försågs med mekanisk frånluft med en frånluftsfläkt på taket eller vinden. Rörsystemet ”knöts” ihop från WC, bad, tvättstuga och ev. någon klädkammare. I vissa fall anslöts även imkanalen från köket och anläggningen varvtalsstyrdes från en spiskåpa i köket. Med detta system säkerställde man ett kontinuerligt luftflöde från huset under hela året och man kunde till viss del sedan reducera det allt för höga flödet som man fick med S-ventilation under vinterperioderna.

Tilluft/uteluft i samband med S eller F-ventilation

För att uppnå en god ventilationseffektivitet i S eller F-ventilerade hus förutsätts att huset är någorlunda tätt för att undvika s.k. oavsiktlig ventilation (läckflöde) och att tillräckligt med friskluftsventiler finns monterade i vistelserummen (v-rum, sovrum, gillstugor m.m.) Det termiska luftflödet i en S-anläggning eller frånluftsfläkten i et F-system skapar ett visst undertryck i huset och luftrörelse uppstår från friskluftsventilerna i vistelserummen till utsugningsställena i våtutrymmen och kök. Tilluftsflödet via friskluftsventilerna rekommenderas till minst en ventil per sovrum och 2 st. i vardagsrum eller andra större rum. Tilluftsflödet enligt norm beräknas till 0,35 lit/sek uteluft per m2 bostadsyta. I sovrum dock min. 4 lit/sek per sovplats. För att god genomströmning skall ske och för att uppnå full effektivitet är det viktigt att överluftsmöjligheter finns från vistelserummen till våtutrymmen.

Det är mycket vanligt i äldre hus med S eller F-ventilation att tilluftsdonen helt saknas eller är igensatta/stängda. Kanske man stängt dom en kall vinterdag och sedan glömt att öppna igen ? Detta gör att man kan få kraftiga läckageflöden vintertid och många gånger en dålig innemiljö med risk för fukt-, mögel-, allergiproblem och förhöjda radonhalter etc.

Mekanisk från och tilluft med återvinning (FTX)

Den mest avancerade formen av ventilationssystem i i bostäder är ett från och tilluftssystem med värmeåtervinning där frånluftens värmeinnehåll överväxlas för uppvärmning av den nya ersättningsluften/tilluften. Här finns ett antal olika typer av värmeväxlare att välja mellan och i ventilationsbutiken.se kan du läsa mer om de om aggregaten samt se vad som skiljer dem åt beträffande prestanda och pris. Temperaturverkningsgraden på de olika systemet/aggregaten varierar med typ av värmeväxlare (korsströms- motströms- eller roterande växlare) samt lite beroende på luftflöden, RH etc. För att konvertera ett gammal F-system till FTX i en villa bör man tänka på att huset tätas först genom att sätta igen/proppa tidigare uteluftsdon i väggar alternativt fönster samt se till att tillräckliga överluftsspringor mellan rummen finns. Om det äldre kanalsystemet för F-ventilationen skall användas är det också viktigt att detta ses över, ev. rengörs och tätas i alla skarvar. Viktigt är också att samtliga kanaler på ouppvärmda utrymmen isoleras noggrant för att erhålla en optimal energibesparing.